Website Disclaimer + Privacy

 

 

Deze website is eigendom van Huis Vallaey BV

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Weststraat 16, 8810 Lichtervelde

Telefoon: +32 51 72 57 53

E-mail: info@vallaey.be

Ondernemingsnummer: BE 0426.646.778

RPR: Oostende

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Huis Vallaey BV of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Huis Vallaey BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Huis Vallaey BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Huis Vallaey BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Huis Vallaey BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Huis Vallaey BV  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Huis Vallaey BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

 

Privacybeleid
Huis vallaey BV hecht belang aan uw privacy.

 

Huis Vallaey bvba – hierna “bedrijf” genoemd – wenst u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd:

 

 1. Doel en procedure voor de verwerking van gegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens (“gegevens”) worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. de uitvoering van verkoopcontracten en/of dienstovereenkomsten om de contractuele verplichtingen van het bedrijf na te komen;
 2. het beheren van de zakelijke relatie met u of uw organisatie, inclusief het uitvoeren van garantieservices, het verwerken van betalingen, de boekhouding, auditing, facturering en incasso en gerelateerde ondersteuningsdiensten;
 3. het communiceren van gegevens naar CNH Industrial Belgium en hun gerelateerde dochterondernemingen en de gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, om hen toe te staan hun verplichtingen met betrekking tot de garantie en veiligheid van het product na te komen; voor assistentiediensten te zorgen, ook via het netwerk van erkende werkplaatsen; het beantwoorden van en voldoen aan klantverzoeken; het sturen van communicatie van technische en/of organisatorische aard; het houden van enquêtes om de kwaliteit van de geleverde goederen en/of geleverde diensten te verbeteren, uit hoofde van het legitieme belang van de fabrikant;
 4. het bedrijf in staat te stellen om enquêtes te houden over de klanttevredenheid (“klanttevredenheid”) met betrekking tot de kwaliteit van de goederen en diensten in overeenstemming met het legitieme belang van het bedrijf;
 5. onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het verzenden van commerciële communicatie en reclame over producten en diensten van het bedrijf, of het doen van marktonderzoek (“Marketing”);
 6. onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van gegevens aan CNH Industrial Belgium en aan hun gelieerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial-groep met als doel het sturen commerciële communicatie en reclame over hun producten en diensten, of om marktonderzoek te doen (“Marketing derden”).

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en het expliciete en legitieme belang van het bedrijf voor het verwerken ervan volgens de punten (a), (b) en (c) en onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming voor de marketing beschreven onder (e) en (f). Wij wijzen erop dat u uw gegeven toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken.

 

De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

 

 1. Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

U bent nooit verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor een verkoop of om een dienst of product te leveren en die als verplicht zijn aangegeven, kan echter ons beletten de vereiste service of het product te kunnen aanbieden of kan leiden tot een niet-optimale levering van de vereiste diensten of producten. Het niet verstrekken van gegevens waarvan de verstrekking als optioneel is gemarkeerd zal u hoe dan ook in staat stellen de dienst te gebruiken of het product te ontvangen.

 

 1. Ontvanger van de gegevens

Tijdens onze activiteiten kunnen gegevens worden gedeeld en gecommuniceerd aan CNH Industrial Belgium en de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, erkende werkplaatsen, dienstenaanbieders, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die een specifieke contractuele verplichting hebben en ze uitsluitend mogen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan beschikkingen van openbare instanties of om een recht van het bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke autoriteiten.

 

 1. Gegevensoverdracht buiten de EER

Binnen zijn contractuele relaties kan het bedrijf de gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de opslag van gegevens in databases die worden beheerd door entiteiten die namens de onderneming handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER, zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder – onder andere – overeenkomsten gebaseerd op de contractuele standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie betreffende de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

 

 1. Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke is Huis Vallaey BV, met maatschappelijke zetel in Weststraat 16 te 8810 Lichtervelde. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres GDPR@vallaey.be.

 

 1. Gegevensbewaring

Het bedrijf bewaart de gegevens in zijn systemen en archieven zolang als nodig is om de doelen te bereiken die worden beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten. Indien noodzakelijk om zijn belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten kan het bedrijf de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met het bovengenoemde principe en de richtlijnen van de relevante privacy autoriteiten in dit verband.

 

 1. Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 1. recht op inzage: het recht om door het bedrijf te worden geïnformeerd of uw gegevensworden verwerkt en, indien van toepassing, toegang te hebben tot de gegevens;
 2. recht op rectificatie en recht om te wissen betekent het recht om de rectificatie van onjuiste en/of onvolledige gegevens te verkrijgen, en om de gegevens te wissen wanneer het verzoek legitiem is;
 3. recht op beperking van de verwerking betekent het recht om te verzoeken om opschorting van de verwerking wanneer het verzoek legitiem is;
 4. recht op gegevensportabiliteit is het recht om de gegevens te verkrijgen in een gangbaar gestructureerd en leesbaar formaat, evenals het recht om gegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijke;
 5. recht op bezwaar is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek legitiem is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
 6. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van gegevens.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘Noodzakelijke cookies’: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

‘Voorkeurscookies’: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

‘Statistische cookies’: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

‘Marketingcookies’: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Bijvoorbeeld cookies van Facebook & Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ook heeft u eerst uw toestemming gegeven via de daarvoor voorziene pop-up. Zo niet, dan zullen niet-noodzakelijke cookies niet geactiveerd worden bij uw bezoek.

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Klacht indienen

Wenst u klacht in te dienen? Hiervoor verwijzen wij u door naar de Belgische GegevensBeschermingsAutoriteit

Privacy Policy

Neem contact op voor een nieuwe Herriau-zaaimachine op maat

Hebt u een nieuwe zaaimachine nodig of originele Herriau-onderdelen? Vul dan zeker het contactformulier in of bestel meteen uw onderdelen in de webshop.

Neem nu contact op Ga naar de webshop